Info    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník    
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 14:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 14:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561229
  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Doklady potrebné pri kontrole originality
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

Preukaz totožnosti

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike sú potrebné tieto doklady:

  žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 

oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,

 

oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

 

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

  doklad o nadobudnutí vozidla,

 

osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s

 

úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),

 

úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,

 

doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu.

Hore

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla sú potrebné tieto doklady:

  doklad o nadobudnutí vozidla,
 

úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),

 

doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu

 

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

  doklad o nadobudnutí vozidla,
 

vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,

 

návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

Hore

Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku sú potrebné tieto doklady

  doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 

doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,

 

doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

 

Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie sú potrebné tieto doklady:

 

technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

 Hore

         
 

Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať kontrolu originality.

Pracovisko kontroly originality môže odmietnuť výkon kontroly originality na vozidle, ktoré má neprimerane znečistenú karosériu a motorový priestor.


 
         
Viac info: Prehľad kategórií vozidiel

Doklady o vykonaní kontroly originality

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

  Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením "spôsobilé"

 

Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú)

 

Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta

Hore

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

  Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením "dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé"
 

Osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladou políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru,

 

Doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,

  Doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
  Rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

 


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2024 D&L Design